Powered by Smartsupp

Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej zboží objednaného elektronicky nebo telefonicky

Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej zboží objednaného elektronicky nebo telefonicky

Water4life s.r.o., Prušánky 352, 69621 Prušánky, IČ:29289971, DIČ:CZ29289971, platné od 1.3.2020

a) Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle článku 4 kupní smlouvy.
b) Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny podle článku 4 kupní smlouvy.
c) Cena je stanovena dohodou. Veškeré zboží je dodáváno v cenách s daní z přidané hodnoty, dopravné není
zahrnuto v ceně zboží.
d) Pro případ, že kupující neuhradí cenu podle článku 4 kupní smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury, je sjednána smluvní
pokuta ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Při prodlení delším jak 30 dnů
je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu
škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.
e) Pokud je kupující v prodlení se zaplacením předchozích dodávek zboží je prodávající oprávněn požadovat platbu
předem nebo platbu v hotovosti při odebrání zboží. Pokud kupující tomuto požadavku nevyhoví, může prodávající
dodání zboží až do zaplacení dluhu odmítnout.
f) Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je určení druhu a způsobu přepravy zboží právem kupujícího a zajištění
přepravy jeho povinností. Dopravní dispozice je kupující zavázán předat prodávajícímu v dostatečném časovém
předstihu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při předání zboží potřebnou součinnost. Při nesplnění
tohoto závazku odpovídá kupující za škodu, která v příčinné souvislosti s tím prodávajícímu vznikne.
g) Prodávající je povinen oznámit kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru. Pokud kupující neodebere zboží ve
lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení, je prodávající oprávněn účtovat skladovací poplatek v předem
dohodnuté výši.
h) Zboží je baleno dle rozměrů, hmotnosti a počtu kusů do vhodného obalu - PVC sáček, karton, paleta nebo
volně ložené při osobním odběru, případně jiným způsobem dohodnutým se zákazníkem.
i) Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Na dodané
zboží poskytuje prodávající záruku ve lhůtě, jak je uvedena v článku 3 kupní smlouvy, ode dne dodání zboží.
j) Po uzavření kupní smlouvy je kupující oprávněn smlouvu zrušit pouze zaplacením částky ve výši 50% z kupní ceny
podle článku 4 kupní smlouvy jako odstupného. V takovém případě se smlouva ruší od doby svého uzavření, jestliže
kupující prodávajícímu oznámí, že tohoto svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí.
k) Dodávka zboží a závazek prodávajícího je splněn odevzdáním zboží a jeho příslušenství kupujícímu nebo prvnímu
dopravci.
l) Kupující je povinen při přejímce zboží prohlédnout a ihned reklamovat zjevné vady zboží a vady množství
reklamačním protokolem, který potvrdí pracovník dopravce.
m) Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady a neuzná reklamaci v případě, kdy vady zboží vznikly v důsledku
nedodržení podmínek jeho skladování nebo použitím v rozporu s technickými parametry nebo neodborným
zacházením či úpravou.
n) Prodávající je návrhem kupní smlouvy vázán 14 dnů ode dne jejího odeslání a v této lhůtě je kupující zavázán
podepsaný stejnopis prodávajícímu vrátit.
o) Strany potvrzují autentičnost kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si kupní smlouvu
přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

 

Nous nous soucions de votre vie privée

Nous avons besoin de votre consentement pour l'utilisation de cookies afin que nous puissions mieux personnaliser le site Web pour vous et le rendre plus facile à utiliser. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'enregistrement de cookies dans votre navigateur, grâce auxquels vous pourrez utiliser au maximum le potentiel du site. Les détails peuvent être trouvés sur la page "Informations sur les cookies".