Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej zboží objednaného elektronicky nebo telefonicky

Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej zboží objednaného elektronicky nebo telefonicky

Water4life s.r.o., Prušánky 352, 69621 Prušánky, IČ:29289971, DIČ:CZ29289971, platné od 1.3.2020

a) Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle článku 4 kupní smlouvy.
b) Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny podle článku 4 kupní smlouvy.
c) Cena je stanovena dohodou. Veškeré zboží je dodáváno v cenách s daní z přidané hodnoty, dopravné není
zahrnuto v ceně zboží.
d) Pro případ, že kupující neuhradí cenu podle článku 4 kupní smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury, je sjednána smluvní
pokuta ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Při prodlení delším jak 30 dnů
je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu
škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.
e) Pokud je kupující v prodlení se zaplacením předchozích dodávek zboží je prodávající oprávněn požadovat platbu
předem nebo platbu v hotovosti při odebrání zboží. Pokud kupující tomuto požadavku nevyhoví, může prodávající
dodání zboží až do zaplacení dluhu odmítnout.
f) Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je určení druhu a způsobu přepravy zboží právem kupujícího a zajištění
přepravy jeho povinností. Dopravní dispozice je kupující zavázán předat prodávajícímu v dostatečném časovém
předstihu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při předání zboží potřebnou součinnost. Při nesplnění
tohoto závazku odpovídá kupující za škodu, která v příčinné souvislosti s tím prodávajícímu vznikne.
g) Prodávající je povinen oznámit kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru. Pokud kupující neodebere zboží ve
lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení, je prodávající oprávněn účtovat skladovací poplatek v předem
dohodnuté výši.
h) Zboží je baleno dle rozměrů, hmotnosti a počtu kusů do vhodného obalu - PVC sáček, karton, paleta nebo
volně ložené při osobním odběru, případně jiným způsobem dohodnutým se zákazníkem.
i) Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Na dodané
zboží poskytuje prodávající záruku ve lhůtě, jak je uvedena v článku 3 kupní smlouvy, ode dne dodání zboží.
j) Po uzavření kupní smlouvy je kupující oprávněn smlouvu zrušit pouze zaplacením částky ve výši 50% z kupní ceny
podle článku 4 kupní smlouvy jako odstupného. V takovém případě se smlouva ruší od doby svého uzavření, jestliže
kupující prodávajícímu oznámí, že tohoto svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí.
k) Dodávka zboží a závazek prodávajícího je splněn odevzdáním zboží a jeho příslušenství kupujícímu nebo prvnímu
dopravci.
l) Kupující je povinen při přejímce zboží prohlédnout a ihned reklamovat zjevné vady zboží a vady množství
reklamačním protokolem, který potvrdí pracovník dopravce.
m) Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady a neuzná reklamaci v případě, kdy vady zboží vznikly v důsledku
nedodržení podmínek jeho skladování nebo použitím v rozporu s technickými parametry nebo neodborným
zacházením či úpravou.
n) Prodávající je návrhem kupní smlouvy vázán 14 dnů ode dne jejího odeslání a v této lhůtě je kupující zavázán
podepsaný stejnopis prodávajícímu vrátit.
o) Strany potvrzují autentičnost kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si kupní smlouvu
přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

 

Na vašem soukromí nám záleží

Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".