Obchodní podmínky pro nákup on-line

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Water4Life s.r.o., pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.indcom.cz.

Kontaktní údaje

Název: Water4Life s.r.o.
Sídlo/bydliště: Prušánky 352, 696 21 Prušánky, Česká Republika
IČ: 29289971
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71338

Telefon: +420 739 518 466
Email: mjanu@water4life.cz
Kontaktní adresa: Prušánky 352, 696 21 Prušánky, Česká Republika
Seznam provozoven: 1. Prušánky 352, 696 21 Prušánky, 2. Pelhřimovská 1650, 39601 Humpolec

Provozní doba výdejního místa Humpolec:  7:00 – 15:00 (mimo pracovní dobu dle dohody se zákazníkem)

Objednávky přes internetový obchod INDCOM: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Water4Life s.r.o., IČ 29289971, DIČ CZ29289971, se sídlem Prušánky 352, 696 21 Prušánky, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71338 jako prodávající (dále jen „W4L“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s W4L nebo s námi jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2., Reklamační řád a dokument Doprava a platba, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce W4L, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

W4L sděluje, že

2.1   náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, W4L si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

2.2   požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od W4L, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

2.3   W4L neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

2.4   ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném W4L uváděny bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

2.5   v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

2.5.1                       kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

2.5.2                       smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

2.5.3                       smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

2.5.4                       přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla W4L, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách W4L;

2.6   spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

2.6.1                       o poskytování služeb, které W4L splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2.6.2                       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli W4L a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2.6.3                       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

2.6.4                       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

2.6.5                       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

2.6.6                       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

2.6.7                       o dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

2.7   v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.8   spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

2.9   smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu W4L;

2.10 v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

 

3. Smlouva

3.1  Uzavření smlouvy

3.1.1       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.1.2       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.1.3       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské Republiky.

3.1.4       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.1.5       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího“).

3.1.6       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.1.7       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (její akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v registraci kupujícího na internetovém obchodu.

3.1.8       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a jiné) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném W4L tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník W4L, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky W4L, za případné chyby při přenosu dat W4L nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy W4L neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu W4L. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, bude po něm systémem W4L vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu INDCOM a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

3.2 Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se W4L zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí W4L kupní cenu.

W4L si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

W4L Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

W4L splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li W4L věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, W4L odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li W4L větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

W4L odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí W4L věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří W4L věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si W4L vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, W4L provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3.3 Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou W4L způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní W4L umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže W4L škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3.4 Odpovědnost W4L

W4L odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména W4L odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které W4L nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití W4L uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti 12 měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je W4L zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

3.5 Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí W4L, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu W4L; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li W4L vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu W4L nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že W4L nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.6 Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může W4L dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může W4L odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li W4L vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu W4L.

3.7 Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující W4L na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

3.8 Záruka za jakost

Zárukou za jakost se W4L zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než W4L, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Faktura slouží zároveň jako dodací list a v případě, že u zboží není záruční list, slouží i jako záruční list. Instalační návody naleznete na www.indcom.cz u příslušného zboží. Náhradní díly a ostatní zboží vyžadující odbornou montáž, a zboží, u kterého není návod k použití (je určeno pouze pro odbornou montáž), může být použito, případně namontováno, pouze odborným servisem, nebo osobou splňující odbornou kvalifikaci dle vyhl. 50/78 Sb.,  což je nutné doložit při případné reklamaci. Výrobce zodpovídá za takové zboží dle právních ustanovení pouze za předpokladu, že jsou dodrženy výše uvedené podmínky. V jiném případě záruka zaniká. Neoprávněně použité zboží nelze vrátit ani vyměnit, a pokud takové zboží budete reklamovat, bude reklamace zamítnuta a zboží Vám bude na Vaše náklady zasláno zpět.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemnou formou na adresu provozovny Water4Life s.r.o., Pelhřimovská 1650, 39601 Humpolec prodávajícího, do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@indcom.cz, kupující je vždy povinen ověřit si telefonicky u obchodníka, zda bylo odstoupení doručeno elektronickou poštou na adresu prodávajícího. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá W4L bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od W4L obdržel, a to na své náklady.

W4L umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak W4L potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, W4L doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu W4L spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá W4L pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může W4L požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může W4L odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu W4L bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky (z celkové fakturované částky budou odečteny náklady na dopravu zboží a případně částka za platbu dobírkou, které jsou uvedeny ve faktuře), které od něho na základě smlouvy přijala.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, W4L však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží W4L odeslal.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.2 Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující W4L, co ještě vrátit může, a dá W4L náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce W4L, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

V případě, že Kupujícímu bude umožněno, po dohodě s W4L, vrácení zboží po lhůtě 14 dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

V případě, že Kupujícímu bude umožněno, po dohodě s W4L, vrácení zboží po 6 měsících od nákupu, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena bude ponížena o 50%.

5. Bezpečnost a ochrana informací

5.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

5.3   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.5   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5.8   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.5), provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

5.9   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

6. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod INDCOM.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci W4L nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

7. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou uvedeny bez DPH (DPH 21%), bez případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi W4L a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému W4L. W4L v takovém případě Kupujícího Informuje o takové skutečnosti.


W4L si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

V případě, že není na samostatném řádku vyčísleno PHE, je cena elektrozařízení uvedena včetně recyklačního příspěvku PHE.

Vzhledem k zasílání zboží externím přepravcem nezajišťujeme odvoz starého elektroodpadu (v nejbližším sběrném dvoře ve Vašem bydlišti, ale odeberou starý spotřebič ZDARMA). Starý spotřebič nám můžete dovézt na prodejnu v Humpolci a my jej zdarma zavezeme na sběrný dvůr. Pokud byste chtěli starý spotřebič odvézt, lze zajistit odvoz u přepravní firmy za 500,-Kč bez DPH.

VÝŠE RECYKLAČNÍCH POPLATKŮ

Nářadí a nástroje (čerpadla)                                                                                4,- Kč bez DPH

8. Objednávání


Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:


a.    prostřednictvím elektronického obchodu W4L (dále jen „INDCOM e-shop“);
b.    elektronickou poštou na adrese obchod@indcom.cz;
c.    osobně v provozovně Pelhřimovská 1650, Humpolec;
e.    telefonicky.

Objednávky přímo na provozovně Humpolec lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Telefonické objednávky zboží je možné realizovat na uvedených kontaktech pobočky Humpolec od 08:00 do 18:00, 7 dní v týdnu.

W4L doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na INDCOM.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v kroku objednávky v rámci svého košíku.

V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat W4L prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.

 

8.1 Uživatelský účet

8.1.1                   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace na webového rozhraní obchodu.

8.1.2                   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.1.3                   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

8.1.4                   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

8.1.5                   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

8.1.6                   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

9. Platební podmínky

W4L akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při nákupu na adrese "Water4Life s.r.o., Pelhřimovská 1650, 39601 Humpolec;
 2. platba předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č.107–170800297/0100, vedený u společnosti „Komerční banka, a.s. pobočka Hodonín“ (dále jen „účet prodávajícího“);
 3. V hotovosti nebo platební kartou při doručení zboží PPL (částku přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné);

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví W4L, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího, je kupující vždy povinen uhradit kupní cenu zboží před odeslání zboží prodávajícím.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího

10. Dodací podmínky

10.1 Způsoby dodání

W4L zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. osobní odběr;
 2. zasílání přepravní službou – ČR;
 3. zasílání přepravní službou – SR.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému W4L nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

10.2 Ostatní podmínky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem bankovním převodem, může W4L požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může W4L odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@indcom.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou W4L. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však W4L možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

11. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem W4L a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

12. Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně ceny přepravy, pokud je kupujícím objednána.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@indcom.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.2.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.indcom.cz.